Smooth Boolean 1.0 - 3ds Max plugin

พูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับ 3D หรือจะเรื่องงาน Graphic งาน Programing ก็ได้
Post Reply
porndusit
Posts: 360
Joined: 17 Jul 2015, 13:54

Smooth Boolean 1.0 - 3ds Max plugin

Post by porndusit »

ตัวช่วย 3ds Max ในการขึ้นโมเดลจากเดิมที่ใช้ boolean แล้วต้องมานั่งเคลียร์ topology ถึงแม้ว่าจะมี ProBoolean ก็ตาม

www.km-3d.com 99.00€
https://www.youtube.com/watch?v=XdSokL0HY0s

Post Reply